Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2017

cosdziwnego
5285 3846
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeinthe beinthe
cosdziwnego
4779 c31a
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaselen34 selen34
cosdziwnego
2536 5a25
Reposted fromnyaako nyaako viarulletka rulletka
cosdziwnego
3408 6109
cosdziwnego
9671 bce1
Reposted fromimperiumromanum imperiumromanum viabigbasti bigbasti
cosdziwnego
4247 7d12
Reposted fromtatze tatze viabeinthe beinthe
cosdziwnego

Zawsze pragnęłam znalezienia kogoś, kto będzie ze mną, bez względu na to, jak trudno jest ze mną być. Zawsze.


— a jest bardzo trudno.
cosdziwnego
Reposted frombisato bisato viamirosia mirosia
cosdziwnego
1791 ac7c 500
Reposted fromgosiabokiej gosiabokiej viaKubitsky Kubitsky
cosdziwnego
Reposted fromtoolate toolate viabeinthe beinthe
cosdziwnego
8552 6a95
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viabeinthe beinthe
cosdziwnego
- Wie pani, miłość zdarza się tak rzadko… Trzeba chwytać ją obiema rękami i nie puszczać… I pilnie jej strzec…
— Janusz L. Wiśniewsk - Miłość oraz inne dysonanse
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahope24 hope24
0973 a1cb

did-you-kno:

In the Polish village of Zalipie, all the buildings are covered in painted flowers. Over 100 years ago, when everyone had wood-burning stoves, someone painted a flower on their ceiling to cover a soot stain, and it became a trend. In 1948, the town started an annual painted cottage competition to help recover psychologically from WWII, and now all the homes, churches, bridges and barns are covered in flowers – inside and out. Source Source 2

imageimageimageimageimageimageimageimage
Reposted fromSylien Sylien viabeinthe beinthe
cosdziwnego
tumblr_oib6yosQLu1r2rj8po3_500 tumblr_oib6yosQLu1r2rj8po4_500 tumblr_oib6yosQLu1r2rj8po1_500 tumblr_oib6yosQLu1r2rj8po2_500

by Atsushi Ozawa (via 89cats.tumblr.com)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaribsyss ribsyss
cosdziwnego
Panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, 
co się czuje.
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted frompieprzycto pieprzycto viahope24 hope24
cosdziwnego
3972 f51a
Reposted fromjethra jethra viaethiel ethiel
Życie nie polega na tym, że dalej się oddycha. Musisz mieć rano powód, by wstać z łóżka.
— (via siadalawoknie)
Reposted fromscreamscence screamscence viavoid37 void37
cosdziwnego
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaethiel ethiel

July 11 2015

cosdziwnego
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialikek likek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl